“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

kwalitatief werkdruk onderzoek

OnderzoekEen kwalitatief werkdruk onderzoek geeft zicht op achterliggende oorzaken van werkdruk & stress. Daarnaast  geeft het een goede basis voor vervolg. Dat kan via groepsinterviews en dialoog sessies. Ik werk met een aantal vaste gespreksmethodes.

kwalitatief onderzoek via vaste gespreksmethode

Een groepsinterview dient meerdere doelen. Er zit voor medewerkers een meerwaarde in het gesprek zelf, een veilige uitwisseling met ruimte voor een vrije verkenning. Daarnaast biedt het gesprek aanknopingspunten om te komen tot waardevolle vervolgacties, zowel voor de organisatie als voor henzelf. Ter voorbereiding van het gesprek verzamel ik feitelijke informatie rondom de organisatie, de strategie en de actualiteit. Dit is nodig om de sessie goed te sturen en reacties in perspectief te kunnen plaatsen.

oorzaken begrijpen

De gespreksgroep beweegt stapsgewijs vanuit de probleemruimte naar de oplossingsruimte. Er is tijd voor een open dialoog rondom de ervaren problematiek. Verschil van mening is welkom, iedereen krijgt de ruimte om zijn visie te delen. De gespreksbegeleider zorgt voor een veilig gesprek. Hierbij is er aandacht voor het verschil tussen feitelijkheden en aannames. De onderzoeksvragen worden deels voorbereid maar deze kunnen ook tijdens het gesprek vorm krijgen.

samen oplossingen formuleren

Vanuit de gedefinieerde problemen wordt de groep uitgenodigd na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Ze worden meegenomen in de oplossingsruimte door woorden te geven aan hun verlangen en behoeften. Belangrijke onderzoeksvraag is dan: Wat kan je hier zelf aan doen? Wat te doen met problemen die buiten de eigen beïnvloedingssfeer liggen?”

aanpak concreet maken

Deze gesprekken vragen expliciet om een follow-up. Ik maak een verslag van de leerpunten vanuit de bijeenkomst en verbindt deze aan een logisch advies voor vervolg.

Voor meer informatie over een kwalitatief werkdruk onderzoek belt u met Petra Meijssen. Telefoonnummer: 06 – 22 600 752.